Vad innebär Not for Profit?

Det handlar om företag med ett socialt syfte 

Allt fler företag ser idag fördelarna med att ta en tydligare samhällsroll och vara till verklig nytta för det samhälle där de verkar. De vill utöver grunduppgiften – att generera avkastning till sina ägare – också ta ett socialt och ekologiskt ansvar.

En ensidig koncentration på aktieägarnas behov räcker inte – kunden, de anställda, miljön och samhället är minst lika viktiga för det ansvarsfulla företaget. Man vill göra ”goda affärer” i mer än ett perspektiv. Att fungera som positiv kraft i sitt samhälle är idag en viktig del av det moderna företagets identitet. Detta ökar attraktionskraften – mot talanger och spännande partners liksom möjligheten till affärsmässiga framgångar.
 
Corporate Social Responsibility, CSR, är det mest kända begreppet i denna kontext, men behovet av att utveckla företagens roll i samhället har också drivit fram alternativa affärsmodeller. En viktig roll i sammanhanget spelar Gemenskapsföretag, en innovativ affärsmodell som följer Not for Profit (NFP) principen. Genom sin allmännyttiga syfte, vinstdrivande men inte vinstutdelande verksamhetsmetod utmanar nfp-idén det traditionella företagandet och ger business-världen en ny dimension.
 
Organisationer och företag består av människor, och som såna vill vi göra nytta. Vi mår bra av att bistå andra och samarbeta. Vi vill inspirera fler att ansluta sig till den här rörelsen, och därför blir det avgörande att mäta våra insatser och berätta om dem.
 
Den svenska regeringen fastställde 2018 en strategi för ”ett hållbart samhälle genom socialt företagande och sociala innovationer”. Social Impact Innovation AB ser som sitt uppdrag att vara en av de aktörer som deltar i förverkligandet av den strategin. Vi gör det genom att bidra till att sprida iden om socialt företagande genom nfp-principen och bidra till att företag startas. Vi bidrar också genom att vara en av mäta effekterna i sådana företag med metoden socialredovisning – SoR.
 

Den svenska regeringens strategi

Regeringens strategi för sociala företag år 2018
– ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle.

En viktig resurs för att möta många samhällsutmaningar, inte minst sociala, är den ökande grupp företagare och entreprenörer som är verksamma inom det som benämns ”socialt företagande. Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara den potential och nytta som det sociala företagandet tillför.

Förutsättningen för att en kund eller en finansiär ska vilja och kunna finansiera ett socialt företag är att man kan påvisa resultat. Resultat i traditionella företag mäts i ekonomiskt utfall, medan de i sociala företag mäts i samhällseffekter.

Utan stöd för att mäta insatsers effekt och resultat försvåras möjligheten att stötta, driva och utveckla såväl sociala innovationer som enskilda sociala företag. Resultat- och effektmätning lyfts återkommande som en central utmaning inom fältet för social innovation och socialt företagande. Bristande tydlighet kring innovationernas sociala inverkan och hur detta leder till långsiktiga besparingar i samhället begränsar möjligheter- na att få extern finansiering samt marknadsetablering.

Regeringen har i sin strategi för socialt företagande och innovation definierat socialt företagande som:

Företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål.

Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhälls- nyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.

Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten.

Not For Profit (NFP) – en affärsmodell i tiden

Vi på Social Impact Innovation välkomnar Regeringens engagemang. Vi har arbetat med socialt företagande och Social Redovisning de senaste 20 åren, övertygade om att resten av världen snart upptäcker den kraft och glädje som finns i ”goda affärer”.

Social Redovisning (SoR) – en redovisningsrevolution

Social Redovisning – SoR – är en av Social Impact Innovation AB utvecklad metod för att parallellt med de finansiella resultaten också redovisa de samhällsvärden organisationer skapar.

Redan år 2000 presenterade vi de första sociala boksluten och vi har sedan dess testat metoden kontinuerligt, ofta i sociala företag men också i företag och organisationer som bedriver verksamheter i andra former.

När vi tog den sociala redovisningen till Sverige hämtade vi kunskap och inspiration från New Economic Foundations material ”Social Auditing for small organisation”.

 

Branschtermer

Not-for-profit
Not For Profit, NFP-företag har helt eller delvis ett alternativt syfte till monetär avkastning. De strävar efter ekonomisk vinst men återinvesterar vinsten i den samhällsnytta som ägarna i bolagsordningen bestämt sig för att tjäna.
Gemenskapsföretag™️
En av Social Impact Innovation AB standardiserad ägar- och driftsform för ett socialt företag. En ideell förening äger ett eller flera aktiebolag som har den gemensamma uppgiften att lösa samhällsproblem.
Social redovisning
En metod att mäta och redovisa den samhällsnytta och de sociala värden som en organisation/företag skapar.
SoR™️
Det av Social Impact Innovation AB registrerade varumärket för social redovisning – ett sätt att mäta och redovisa de sociala värden ett företag skapar.
SoR Online
Social Impact Innovation ABs digital läroportal för SoR.
IntressentLoopen
En process inom SoR om hur en organisations intressenter kan medvetet samspela till gemensam nytta.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå