Vad är Impact Audit?

Impact Audit & Impact Index

Social redovisning finns för organisationer som oavsett storlek och bransch förstår den attraktionskraft och styrka som goda handlingar ger och därför vill trovärdigt och öppet redovisa de värden de skapar för medborgarna och samhället. 

De effekter som uppstår till följd av företags och andra organisationers verksamheter är alltid mycket mer omfattande än vad som kan beskrivas i enbart ekonomiska termer. Det ekonomiska bokslutet ger pålitlig och systematisk information om det ekonomiska resultatet men fångar inte in den sociala och ekologiska dimensionen. Genom att införa Impact Audit tar organisationer eget ansvar för att, på samma regelbundna och systematiska sätt som det ekonomiska också redovisa sina icke finansiella resultat.

Impact Audit™ är Social Impact Innovation AB:s varumärke och standardiserat metod för social redovisning. Ett redovisningssystem som gör det möjligt för en organisation att på ett trovärdigt sätt följa upp och öppet redovisa organisationens påverkan på samhället.

Impact Audit är ett verktyg för resultatplanering, resultatuppföljning och resultatrapportering.  Metoden inkluderar Impact Index som med ett sammanslaget mått redovisar uppnådd impact, verksamheters samlade måluppfyllelse.
Metoden ger organisationer ett verktyg för att ”mäta vackert”.  Att redovisa de mest värdefulla samhällsförbättringar man kan härleda till den egna verksamheten på ett verksamhetsnära och övertygande sätt.

Den sociala budgeten (resultatplanen) visar vad man vill uppnå med verksamheten. Sammanställningen av utfallet av årets indikatorer kallas ”socialt bokslut”. Bokslutet inkluderar Impact Index, ett mått för den samlade måluppfyllelsen för året, en rationell bedömning av överensstämmelsen mellan mål och måluppfyllelse.

Syftet med det sociala bokslutet är också att tillhandahålla relevant och tillförlitlig information som stöd för beslutsfattande. Den sociala redovisningen stödjer ett målförverkligande och intressentorienterat arbetssätt.

Metoden är ett praktiskt verktyg för de egna målens konkretisering, värdediskussioner och att definiera relevanta utfallsmått för det gemensamma arbetet. Den för med sig lärdomar från ett år till ett annat. Den möjliggör kvalitets- och resultatjämförelser mellan företag och mellan olika branscher.

Metodens primära uppgift är att för organisationens intressenter transparent och oförskönat redovisa verksamhetsresultatet. Det blir då möjligt för intressenterna och det omgivande samhället att värdera vilka påverkan organisationen åstadkommit och därmed få en god och sanningsenlig bild av i vilken grad verksamheten uppnått sitt syfte.

Det sociala bokslutet ger medarbetarna möjlighet att få uppleva resultatglädjen då man i bokslutet ser de samlade resultatet av vad man med sitt arbete åstadkommit för sina medmänniskor och samhället.

Hur går det till?

Vi vill nu brett lansera och sprida idén om företag som följer not-for-profit-principen. En affärsmodell som inte funnits tidigare men behövts en längre tid i Sverige. Varför endast profit eller non-profit?

Vi har testat affärsmodellen i över 20 år och vet att den fungerar. Vi har nu kunskap om modellens unika styrkor och möjligheter.

Det urskiljande med affärsmodellen är att företagen i sin bolagsordning anger ett socialt, samhälleligt syfte som alternativt till att dela ut monetära vinster till aktieägarna. Det handlar om vinstgivande företag med ett samhälleligt syfte.

NFP-företag är allmännyttiga företag som återinvesterar sina vinster i det sociala, samhälleliga syfte som bolagets ägare bestämt sig för att tjäna. Det betyder att samhällets välfärdsresurser (skatterna) i dessa äkta välfärdsbolag går oavkortat till det resurserna är avsedda för.

Gemenskapsföretag

Tillvägagångssättet liknar den ekonomiska redovisningen och de genomförs parallellt. Liksom den ekonomiska bokföringen börjar den sociala med en budget. Därefter dokumenteras kvalitativa och kvantitativa händelser i regelbunden bokföring, bokföringsmaterialet sammanställs i ett socialt bokslut som granskas genom en extern revision.

Den sociala redovisningen börjar dock med en intressentanalys. Intressenterna har en central roll i den social redovisningen då de ges ett avgörande inflytande genom kontinuerlig dialog där de kan påverka målen och indikatorerna samt under ett revisonsseminarium få öppen information om verksamhetens resultat och där möjlighet att ge förslag rekommendationer om förändringar både till form och innehåll. 

Den social budget innehåller verksamhetens sociala mål och indikatorer, utfallsmått till dessa. Bokföringen består av den löpande information som samlas in under året för att dokumentera och mäta sociala händelser.
Bokslutet är en sammanställning av verifikaten och visar vad som åstadkommits under verksamhetsåret. Bokföringen och bokslutet granskas av en revisor eller ett revisionsteam. Bokslutet kommuniceras med intressenter och det omgivande samhället. 

 

Kännetecken

Systematik
Budgeten beslutas i förväg och bokföringen sker löpande: budget
▷ bokföring ▷ bokslut  ▷ revision
Regelbundenhet
Den upprepas från år till år
Balans
Mellan kvalité och kvantitet
Avslöjande
Vinster och förluster redovisas oförskönat och transparent
Trovärdighet
Man redovisar verifierade fakta i stället för obekräftade påståenden, bokslutet granskas genom extern och oberoende revision
Jämförande
Jämför med andra liknande verksamheter och resultatet över åren
Tillgänglighet
Bokslutet görs tillgängligt för intressenterna och övriga intresserade
Lärande
Underlag för medveten utveckling baserad på objektivt underlag
 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå